Lauatennise Huvikooli Spinmaster üldised reeglid

1. Üldist
1.1. Huvikooli Õpilane võtab osa Huvikooli poolt õppeaasta jooksul läbiviidavatest lauatennise treeningutest (edaspidi: huvitegevus) ja maksab Huvikoolile selle eest õppemaksu;
1.2. Huvikool võtab endale kohustuse läbi viia õpilastele lauatennise treeninguid koos üldfüüsiliste hajutustega vastavalt tunniplaanile, tegevus toimub septembrist kuni juuni lõpuni. Koolivaheaegadel huviringide tegevust ei toimu;
1.3. Õpilase vanem võtab endale kohustuse igakülgselt teha koostööd lapse arengu kindlustamiseks ja treeningutest osalemiseks;
1.4. Kahju, mis tekib õpilase poolt pahatahtlikul rikkumisel, kohustub korvama lapsvanem.

2. Õppemaks
2.1. Õppemaks on tasu huvitegevuse korraldamise eest. Õppemaks ei sisalda riietuse, vahendite soetamise, üritustel osalemise ja muid täiendavaid kulusid;
2.2. Õppemaksu suurus on 60 eurot kalendrikuus. Õpilane, kes ei ole Tallinna Spordiametis registreerinud Lauatennise Huvikooli Spinmaster tegevusest osalemist prioriteetsena, on õppemaksu suuruseks 70 eurot;
2.3. Õppemaksu väljatöötamisel on arvestatud riiklikke pühasid ja koolivaheaegasid ning päevade arvu kalendrikuus. Hooaja tunniplaani ja hinda koostades on arvestatud hinnastamise Hooaja iga kuu keskmist ja õppemaks on kujundatud keskmise kuu keskmise tundide arvuga Ühe kalendrikuu lõikes rahalisi tasaarvestusi ei tehta;
2.4. Õppemaks peab olema Osaleja poolt tasutud Huvikooli arvelduskontole arvel näidatud kuupäevaks (kuid vähemalt enne 20. kuupäeva). Arve saadetakse osaleja poolt esitatud e-posti aadressile;
2.5. Osaleja puudumisel, sõltumata põhjusest, rahalist tasaarveldust puudutud tundide eest ei tehta. Erandiks on üle
kahe nädala pikkused puudumised tervislikel põhjustel (arstitõendi alusel tehakse tasaarveldus järgmisel kuul).
2.6. Juhul kui tund jääb ära õpetaja puudumise tõttu, tehakse tund järele, sobiva võimaluse puudumisel aga tehakse
Tasaarvestus;
2.7. Lepingu lõppemise või peatamise korral enne poole õppeaasta või kogu õppeaasta eest tasutud õppemaksu arvestusperioodi möödumist tagastatakse õppemaks kasutamata jäänud ettemaksu ulatuses.

3. Poolte õigused ja kohustused
3.1. Huvikoolil on õigus:
3.1.1. lõpetada osalejale huvitegevuse pakkumine kui osaleja ei ole kahe või enama kuu eest tasunud õppemaksu;
3.1.2. muuta ühepoolselt õppemaksu suurust, teatades sellest osalejale ette vähemalt üks kuu;
3.1.3. Osaleja lahkumisel teise sama tegevusalaga huvikooli, on Huvikoolil kahe aasta jooksul õigus nõuda kompensatsiooni Osaleja poolt Huvikoolile kogu tasutud õppemaksu suuruses kui juhatusega ei lepita kokku teisiti;
3.2. Huvikool on kohustatud osutama lepingu punktis 1.1. nimetatud perioodil koolitusteenust (läbi viima lauatennise treeninguid) vastavalt huvitegevuse tunniplaanile;
3.3. kui Osaleja võtab osa ka mõnest teise huvikooli tegevusest, kohustub ta arvestama Lauatennise Huvikooli Spinmaster tegevust prioriteetsena;
3.4. Osalejal on kohustus oma osalemise lõpetamisest Huvikooli tegevuses ette teatada üks kuu.

4. Teated
4.1. Pooltevahelised teated või tahteavaldused peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-mail, kiri vms).

5. Lõppsätted
5.1. Antud Huvikooli Spinmaster reeglid loetakse tema ja Huvikooli vahelise Lepinguna, mis hakkab õpilasele kehtima alates tema poolt Huvikoolile esitatud Ankeet/Avalduse esitamisest ja kehtib kuni huvitegevuse lõpetamiseni ühe osapoole poolt;
5.2. Tegevus loetakse lõpetatuks ka ühe osapoole kirjaliku etteteatamise korral üks kuu ette või punktis 3.1.1. kirjeldatud juhul Huvikooli algatusel;
5.3. Pooled lahendavad nendevahelised vaidlused heas usus läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtus;
5.4. Antud reeglid on nähtavad Huvikooli veebilehel aadressiga www.spinmaster.ee